Znajdź KORAMED

ADRES:
ul. Grunwaldzka 571
REJESTRACJA:
dni robocze 8:00 - 18:00


.
TEL.: 61-65-17-792

 

DLA PACJENTA

WAŻNE INFORMACJE!

DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zgodnie z ustawą z dnia 8 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. 2004 Nr. 210 poz. 2135 Rozdział 5, dokumentami poświadczającymi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej są:

- Elektroniczna Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub inna zawierająca dane. Poświadczenie Wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia lub właściwej instytucji zagranicznej, 

- Decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względów na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzajca to prawo,

- Wykazane powyżej dokumenty nie są wymagane jeżeli świadczeniodawca potwierdził prawo do świadczeń w systemie EWUŚ.

W przypadku nie okazania dokumentów wyżej wymienionych i braku potwierdzenia prawa doświadczeń przez system EWUŚ, Świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o treści "Posiadam prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych."

Gdy udzielone zostanie świadczenie a dokumenty okażą się nieważne lub gdy oświadczenie będzie zawierało nieprawdziwe informacje, wymagany będzie zwrot kosztów udzielonych świadczeń. 

SKIEROWANIA

Zgodnie z ww. Ustawą, art. 57 do poradni lekarzy specjalistów wymagane jest skierowanie, za wyjątkiem:

- Ginekologa i Położnika 

- Wenerologa

- Psychiatry

WPISANIE NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH 

Świadczenia specjalistyczne są udzielne według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania. Do wpisania na listę oczekujących prosimy o podanie następujących informacji ( zgodnie z Ustawą j.w. Art.20): 

- imię i nazwisko pacjenta,

- numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta,

- adres zamieszkania pacjenta 

- numer telefonu do komunikacji z pacjentem lub jego opiekunem, 

- oryginał skierowania ( w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzialanych na podstawie skierowania) należy dostarczyć najdalej w ciągu 14-dni roboczych od dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. w przypadku rezygnacji z udzielania świadczenia oryginał skierowania jest zwracany pacjentowi.

Na listę oczekujących moga być wpisania pacjenci rozpoczynający leczenie.

Pacjenci kontynuujący leczenie danego zchorzenia u świadczeniodawcy nie są wpisywani na liste oczekujących. 

W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej pacjent moze wpisac się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. 

UPOWAŻNIENIA 

Pacjent ma możliwość upoważnic daną osobę do:

- uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach medycznych,

- uzyskiwania dokumentacji medycznej.

W tym celu powinien podać następujące dane dotyczące osoby upoważnionej:

- Imię i nazwisko, PESEL, Seria i numer dowodu tożsamości,

- Adres zamieszkania,

- Numer telefonu kontaktowego.